Contact

Mamaŋ da ma waa ŋ gbãa saaŋ yalle yiɛ baa hũmelle maŋ cicaara-i-na, ŋ baa cira ŋ dii ŋ yerre-i mi saa yagar-ma da ŋ yuu nelma aa ta ŋ taara i siɛ-ni.

Target Image